2006-02-11

 

Referat fra:

Dansk Land Rover Klub.

Ordinær regionalforsamling.

 

Ordinær regionalforsamling blev afholdt søndag den 05-02-2006 kl. 11:00

på kroen Landsbyen i Våbensted, Maribo.

Indkaldte: Samtlige gyldige medlemmer af DLRK region Lolland/Falster.

18 personer var mødt op.

Dagsorden var, i følge vedtægterne, følgende:

 

1               Valg af dirigent.

Formanden bød velkommen og  foreslog Jimmy Roed, valgt med akklamation.

 

2               Godkendelse/optælling af stemmeberettigede.

                 Punktet udsat, genoptages hvis det er nødvendigt.

 

3               Valg af stemmetællere.

                 Punktet udsat, genoptages hvis det er nødvendigt.

 

4               Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten fastslog af der var indkaldt i rette tid og dagsordnen stemmer overens med vedtægterne.

 

5               Godkendelse af referat fra sidste regionalforsamling.

                 Referatet fra sidste regionalforsamling 2005, godkendt uden bemærkninger.

 

6               Regionsledelsens beretning.

                 Beretningen ved sekretær Kenneth Poulsen.

 

7               Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Jimmy Roed fremlagde regnskabet for 2005, for kassereren, meget uddybende og forståeligt, godkendt ved akklamation.

 

 

 

 

Side 1

 

8               Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

                 Jimmy Roed fremlagde budget, for kassereren, for 2006, med få justeringer blev

                      budget godkendt ved akklamation.

 

9               Orientering fra nedsatte specialudvalg.

                 Martin Busk orienterede om grønt bevis, Kenneth Poulsen orienterede om web/medie udvalget og Jimmy Roed orienterede om friluftsrådet.

 

10             Indkomne skriftlige forslag fra regionsledelsen og medlemmerne.

                 Ingen indkomne forslag.

 

11             Behandling af dispensationssager til godkendelse af hovedbestyrelsen

                 Regionen ansøger HB om dispensation for nyt bestyrelsesmedlem Tom Nielsen 7071 da hans Land Rover ikke har nummerplader på, ingen havde noget at bemærke.

 

12             Valg af regionsledelsen, kassereren er på valg og modtager genvalg, sekretæren er på valg og modtager genvalg.

                 Formanden, der er konstitueret, blev valgt for resten af perioden,

kassereren blev genvalgt,

sekretæren blev genvalgt,

Tom Nilsen 7071 blev valgt til at afløse Martin Busk som bestyrelses medlem,

alle valgt ved akklamation.

 

13             Valg af suppleanter til regionsledelse for en etårig periode.

                 Henrik Leon Hansen valgt som suppleant

                      Jimmy Roed valgt som suppleant

                      Begge valgt ved akklamation.

 

14             Valg af delegerede, samt et efter regionens størrelse, passende antal suppleanter for disse, til landsrådet, for en etårig periode.

                 Formanden er selvskrevet ellers er S. Aa. Callesen og Kenneth Poulsen også delegeret til landsrådet, valgt ved akklamation.

                      Som suppleanter er valgt ved akklamation:

                      Morten Langerup og Tom Nielsen 7071

                

15             Godkendelse af regionsledelsens valg af chefinstruktøren.

                 Da der ikke er valgt ny chefinstruktør springes punktet over.

 

 

 

 

Side 2

 

 

 

 

 

16             Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.

                 Der skal ikke vælges nye medlemmer til specialudvalgene, springes punktet

over.

 

17             Valg af to regionsrevisorer og to suppleanter for en etårig periode.

                 Revisor 1: Torben Nielsen

                      Revisor 2: Henrik Leon Hansen

                      Revisorsuppleant 1: Morten Langerup

                      Revisorsuppleant 2: Martin Hansen

 

18             Eventuelt.

                 Der var ikke noget under eventuelt.

 

 

 

Formand                                     Sekretær                               Kasserer

Leif Olsen 6164                             Kenneth Poulsen 0435          Svend Callesen 075

 

____________                               _______________                   ______________

 

 

Bestyrelsesmedlem 1                                                  Bestyrelsesmedlem 2

Morten Langerup 5076                                              Martin Busk 4755

 

_________________                                                    __________________

 

Dirigent

Jimmy Roed 4955

 

_______________

 

 

 

 

På bestyrelsens vegne

Sekretær Kenneth Poulsen 0435

Side 3