Region Lolland - Falster

         Referat af Ordinær
     Regionalforsamling

     

 

 

      

         

Referat af Ordinær Regionalforsamling

 

 

Tidspunkt:        Søndag den 8. februar 2004 kl. 1100.

Sted:                  Landsbyen, Våbensted.

Tilstede:            Hele regionen, herunder: Sekretær Martin Busk, Kasserer Svend Callesen, Bestyrelsesmedlem Morten Langerup, Bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson og Regionsleder Jimmy G. Roed. 22 fremmødte i alt.

 

Dagsorden

1)             Valg af dirigent.                                                                                                                           
Ref: Leif Olsen blev valgt ved akklamation.                                                                                

 

2)             Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.                                                                
Ref: JR foreslog punktet udsat til evt. behov opstod - vedtaget ved akklamation.                 

 

3)             Valg af stemmetællere.                                                                                                              
Ref: JR foreslog punktet udsat til evt. behov opstod - vedtaget ved akklamation.                 

 

4)             Godkendelse af dagsorden.                                                                                                    
Ref: Dirigenten fastslog, at Den Ordinære Regionalforsamling var indkaldt rettidig ved indkaldelse igennem Oasen, der udkom ca. 1. januar 2004, ligesom han fastslog at Dagsorden var i henhold til klubbens love.
 

5)             Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.                                                    
Ref: Ingen kommentarer. Godkendt ved akklamation.                                                              

 

6)             Regionsledelsens beretning ved Regionslederen.                                                           
Ref: JR gennemgik året, der er gået, og fastslog at reklameåret 2003 var gået med mange aktiviteter, ligesom regionen også havde deltaget med 19 personer ved Landsstævnet. Bestyrelses Beretning ved Regionslederen vedlagt. Godkendt ved akklamation.       

 

7)             Kassereren / Regionslederen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.          
Ref: Calle og JR gennemgik samtlige poster og specificerede regnskab, balance og inventar. Spørgsmål vedr. udgifterne ved deltagelsen på Landsstævnet. JR oplyste, at den store udgift bl.a. skyldtes at tilskuddet var lavet som tilskud pr. medlem, og da der havde været større deltagelse end forventet, var udgiften også blevet større end forventet. Dette ville undgås fremover ved fast tilskud pr. arrangement. Regnskab godkendt ved akklamation.                                                          

 

8)             Kassereren / Regionslederen fremlagde budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.                                                                                                                               
Ref: Budget for indeværende år gennemgået, hvortil der var 2 justeringer. Budget godkendt ved akklamation.                                                                                                                                   

 

9)             Orientering fra Kørselsinstruktørerne om aktiviteter i løbet af år 2003.                       
Ref: Nikolai Persson og Martin Busk oplyste, at der p.t. ikke var noget rigtigt terræn i regionen, men at man i øjeblikket afprøvede et område i Tåderup. De havde flere tiltag i gang, men p.t. var der ikke andre områder. I årets løb var der aflagt flere teoretiske prøver og et par praktiske prøver til Grønt Bevis.   
                                                                                                                                                   
 

10)         Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.                            
1.
JR stillede forslag om, at Regionsturen til Bornholm i 2004 aflyses, og at der i stedet arrangeres en Regionstur til Landsstævnet 2004 i uge 28 i Sønderjylland, herunder at denne tur arrangeres med fast regionstilskud.           
Ref: Forslaget godkendt ved akklamation uden kommentarer.                                               

2. JR stillede forslag om, at suppleanter for de delegerede til Landsrådet vælges imellem Regionsbestyrelsens medlemmer med den klausul, at Regionslederen og Sekretæren ikke kan vælges, idet de i forvejen supplerer hinanden.                                                                           
Såfremt forslaget vedtages indstiller Regionsbestyrelsen Bestyrelsesmedlem 1 og Bestyrelsesmedlem 2 til valg til Landsråds delegerede suppleant posterne.                        
Ref: JR redegjorde for det uheldige i, at det ikke var en fra Regionsbestyrelsen, der evt. skulle træde til. JR ville sikre, at det var den samlede Regions mening og holdning, der kom frem på Landsrådet og ikke en tilfældig mening fra en, der ikke var inde i ledelsen af Regionen. Forslaget herefter vedtaget ved akklamation uden indsigelser.                                                                           

 

11)         Behandling af dispensationssager til godkendelse af Hovedbestyrelsen.                
Ref: P.t. ingen dispensations ansøgninger.                                                                                

 

12)         Valg til Regionsledelsen.                                                                                                          
På valg:                          Kasserer Svend Callesen - Valgt ved akklamation.                      
                                        Sekretær Martin Busk Hansen, ønskede at fratræde                        
                                        sekretær posten. - Leif Olsen blev valgt efter indstilling                        
                                        fra Regionslederen - Valgt ved akklamation.
                              
                                        Bst. medl. 2, Valdimar Sigurbjörnsson - Valgt ved akkla-              
                                        mation.
                                                                                                   
                                        Bst. suppleant 1, ingen p.t. - Martin Busk blev valgt efter            
                                        indstilling fra Regionslederen - Valgt ved akklamation.
          
                                        Bst. suppleant 2, ingen p.t. - Henrik Leon Hansen blev                
                                        valgt efter indstilling fra Regionslederen - Valgt ved                
                                        akklamation.
                                                                                         

 

13)         Valg af suppleanter for de delegerede til Landsrådet, for en et-årig periode.            
På valg:                        Søren Belli og Nikolaj Persson.                                                             
                                      Ref: Regionsbestyrelsen indstillede Morten Langerup Jen-    
                                      sen og Valdimar Sigurbjörnsson i henhold til pkt. 10. 2. -         
                                      Begge valgt ved akklamation.                                                           
                                                                                                                                                         

 

14)         Valg af Regionsrevisorer.                                                                                                         
På valg:                          Revisor 1, Torben Nielsen - Valgt ved akklamation.                      
                                        Revisor 2, Henrik Leon Hansen - Valgt ved akklamation.             
                                       
Revisor suppleant 1, Regionslederen indstillede Gitte Si-               
                                        gurbjörnsson - Valgt ved akklamation.
                                            
                                        Revisor suppleant 2, Regionslederen indstillede Morten                 
                                        Brendstrup - Valgt ved akklamation.
                                                
                                                                                                                                                         
 

 

15)         Godkendelse af ny Chefinstruktør valgt af Regionsbestyrelsen.                                  
Ref: JR redegjorde for skiftet. Chefinstruktør Søren Belli ønskede fratrædelse grundet sygdom, hvorfor Regionsbestyrelsen udpegede og valgte Nikolai Persson som ny midlertidig Chefinstruktør frem til Ordinær Regionalforsamling 2004. Regionsbestyrelsen indstiller herfor til Regionalforsamlingen, at der sker endelig godkendelse af Nikolai Persson som Regionens Chefinstruktør.              
Chefinstruktør Nikolai Persson godkendt ved akklamation uden indsigelser.         

 

16)         Eventuelt.                                                                                                                                      
Hvorunder intet kunne vedtages.                                                                                                 
Ref: Flere ting blev drøftet, bl.a. præciserede Gitte Sigurbjörnsson, at der var flere kvinder i Regionen, der ønskede at deltage i og udvide terrænarrangementer.                                   
Regionens IT situation er stadigvæk ikke afklaret, idet et medlem med tid og lyst til at a jour fører og holde regionens hjemmeside stadigvæk søges, hvorfor JR indtil videre selv fører hjemmesiden. Når egnet medlem melder sig, kan hjemmesiden overdrages til denne uden videre.

 

 

 

 

Svend Callesen                                           Jimmy G. Roed                          Martin Busk Hansen

Kasserer                                                        Regionsleder                                       Sekretær                    

 

 

Morten Langerup Jensen                                 Leif Olsen                          Valdimar Sigurbjörnsson

Bestyrelsesmedlem 1                                         Dirigent                               Bestyrelsesmedlem 2