Region Lolland - Falster

         Referat af Ordinær
     Regionalforsamling

     

 

                                                                

Tidspunkt:        Søndag den 6. februar 2005 kl. 1100.

Sted:                  Landsbyen, Våbensted.

Indkaldte:         Hele regionen, herunder: Kasserer Svend Callesen, Sekretær Leif Olsen, bestyrelsesmedlem Morten Langerup, bestyrelsesmedlem Martin Busk, suppleant Henrik Leon Hansen, Chefinstruktør Nikolai Persson og regionsleder Jimmy G. Roed.   

Fremmødte:       25 medlemmer.

 

 

Dagsorden

 

1)             Valg af dirigent.

Ref: Søren Ebling Kjærgaard, blev valgt ved akklamation.                                              

                                                                                                                                                                  

2)             Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.

Ref: JR foreslog punktet udsat til evt. behov. Vedtaget                                                    
                                                                                                                                                         

3)             Valg af stemmetællere.                                                                                                              
Ref: Regionsledelsen foreslår at punktet forbigås indtil behovet evt. kommer. Vedtaget.                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         

4)             Godkendelse af dagsorden.                                                                                                    
Ref: dirigenten fastslog at regionalforsamlingen var lovligt indkaldt, da indkaldelsen var igennem Oasen, der udkommer ca. 1. januar 2005 og at dagsordenen er i henhold til klubbens love.                                                                                                                             

 

5)             Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.

Ref: Ingen kommentarer. Godkendt ved akklamation.                                                      
                                                                                                                                                         

6)             Regionsledelsens beretning ved Regionslederen.

Ref: JR gennemgik året, og konstaterede at pr. 31/12-04 var der 52 medlemmer i afdelingen. Regionen ses meget aktiv, både indadtil men også udadtil ved landstævne og lign. Tak til bestyrelsen for god opbakning. Samt stor tak til regionens damer, samt andre der har ydet en indsats for klubben.                                                                                                             
                                                                                                                                                         

7)             Kassereren / Regionslederen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Ref: JR gennemgik på kassererens vegne regnskabet. Dette blev godkendt ved akklamation. Klubben har et lille overskud, som man vil forsøge at øge yderligere.            

 

8)             Kassereren / Regionslederen fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

Ref: Budgettet fremlagt og godkendt ved akklamation, dog blev man enig om at anvende 3.000 kr. på deltagelse ved Landsstævnet 2005, og at disse blev frembragt ved, at begge terrænarrangementer blev ændret hver fra 1.000 til 500 kr.                                                        

 

9)             Orientering fra Kørselsinstruktørerne om aktiviteter i løbet af år 2002.

Ref: Martin Busk orientere om grønt bevis, og oplyste at 2 medlemmer har fået beviset i 2004. Klubben prøver fortsat at finde et område, hvori der kan køres terræn.            
                                                                                                                                                         

10)         Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.

Ref: Poul Sehstedt medlemsnr.27 var fremkommet med forslag til besparelse ved landsråd (se Bilag). Klubbens medlemmer læste forslagene igennem, konklusionen blev at landsmødet skulle afholdes over 2 dage, samt at klubben ikke skulle støtte organisationer eller bevægelser, med ekstreme holdninger / meninger. Landsmødet bør endvidere holdes så centralt som muligt, pga. transportudgifterne. Klubbens medlemmer mener ikke at udgifterne til afholdelse af landsrådet var urimelige, hvorfor Regionslederens holdning til sagen støttes.                                                                                                                              
                                                                                                                                                         

11)         Behandling af dispensationssager til godkendelse af Hovedbestyrelsen.                
Ref: Der er p.t. ingen dispensations ansøgninger                                                              
                                                                                                                                                         

12)         Valg til Regionsledelsen.
På valg:                               
Regionsleder:                    Jimmy G. Roed – Valgt ved akklamation.                              
Bestyrelsesmedlem 1:     Morten Langerup – Valgt ved akklamation.                          
Bestyrelsesmedlem 2:     Martin Busk Hansen – Valgt ved akklamation.                               

 

13)         Valg af suppleanter for Regionsledelsen for en 1-årig periode.                                    
På valg:                                                  
Bestyrelsesmedlem 1 Suppleant:   Kenneth Poulsen – Blev foreslået af JR – Valgt ved akklamation.                                         
Bestyrelsesmedlem 2 Suppleant:   Henrik Leon Hansen – Valgt ved akklamation. 
                                                                 

14)         Valg af delegerede til Landsrådet, for en et-årig periode.                                                
På valg:                         Kasserer Svend Callesen – Valgt ved akklamation.                  
                                        Regionsledelsen indstiller sekretær Leif Olsen, idet regionen
                                        nu har ret til 3 delegerede. Leif Olsen
– Valgt ved akklamation.

 

15)         Valg af suppleanter for de delegerede til Landsrådet, for en et-årig periode.            
På valg:                         Morten Langerup – Valgt ved akklamation.                                 
                                        Bst. indstiller Kenneth Poulsen
– Valgt ved akklamation.       
                                                                                                                                                                    

16)         Valg af Regionsrevisorer.                                                                                                         
På valg:                         Revisor 1, Torben Nielsen – Valgt ved akklamation.                 
                                        Revisor 2, Henrik Leon Hansen
– Valgt ved akklamation.       
                                        Revisor suppleant 1, Morten Brendstrup
– Valgt ved akklamation.  
                                        Revisor suppleant 2, Martin Hansen
– Valgt ved akklamation.         

 

17)         Eventuelt.                                                                                                                                      
Morten Langerup foreslog at benytte 3.000 kr. til Landsstævnet, for at styrke sammenholdet. Vedtaget under pkt. 8.

Kenneth Poulsen foreslog at man selv medbragte drikkevarer ved kommende arrangementer, for at holde prisen på et rimeligt niveau. Enig om at Juleturen med efterfølgende Julefrokost fremover skal bestå af gammeldags dansk julebord, og at prisen til deling skal udregnes uden drikkevarer, der af hver afregnes separat.

 

 

Søren Ebling Kjærsgaard

Dirigent

 

 

 

 

                             Leif Olsen

                              Sekretær

 

                                                                        Svend Callesen

                                                                             Kasserer

 

 

                                                                                                                               / Jimmy G. Roed

                                                                                                                                     Regionsleder