Regionalforasmling 2008

2008-02-05

Dansk Land Rover Klub.
Referat fra Ordinær regionalforsamling.
Region 10 Lolland-Falster

Denne ordinære regionalforsamling blev afholdt søndag den 03-02-2008 kl. 10:00 i spisestedet Landsbyen i Våbensted ved Maribo.
28 Medlemsnumre deltog.

Dagsorden er, i følge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Jimmy Roed.
  Formanden bød velkommen og foreslog JR som dirigent og ingen havde noget at indvende mod det.
  Dirigenten konstaterede at år 2008 ordinære regionalforsamling var indkaldt rettidigt.

 2. Godkendelse/optælling af stemmeberettigede.
  19 stemmeberettigede medlemmer.

 3. Valg af stemmetællere.
  Dirigenten optalte stemmerne, der blev afgivet ved håndsoprækning.

 4. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsordenen godkendt.
  Godkendelse af referat fra sidste regionalforsamling.
  Godkendt.

 5. Regionsledelsens beretning.
  Godkendt.

 6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  Kasserer Tom Nielsen fremlagde det reviderede regnskab og forklarede de forskellige poster.
  Godkendt.

 7. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.
  Godkendt med et par uddybninger.

 8. Orientering fra nedsatte specialudvalg.
  Kørselsinstruktør Martin Busk orienterede om de forskellige aktiviteter og at Morten Langerup er udpeget som kørselsinstruktør. Det skal bemærkes at chefinstruktørens kontingent for 2008 blev betalt kontant til HB kassereren, af et af regionens medlemmer.

 9. Indkomne skriftlige forslag fra regionsledelsen og medlemmerne.
  3 forslag fra Thomas Jacobsen blev oplæst og behandlet.

  Forslag 1.
  Referater af bestyrelsesmøder skal være tilgængelige på regionens hjemmeside.
  Afstemning: 13 for forslaget.
  Beslutning: Sekretæren skal lægge referater ind på regionshjemmesiden senest 14 dage efter afholdelse af mødet.

  Forslag 2.
  Hjemmesiden tages op til diskussion da den menes gammeldags og utidssvarende og et hjemmesideudvalg skulle nedsættes.
  Afstemning: 12 for forslaget.
  Beslutning: Hjemmesiden er webmaster Jacob Jørgensens ansvar og han kan tage al den hjælp der er brug for, og han var enig i at hjemmesiden var småkedelig.

  Forslag 3.
  Forslag om at bestyrelsesmøder annonceres i god tid og var åbne for alle.
  Afstemning: 1 for forslaget.
  Beslutning: Forslaget hænger sammen med forslag nummer 1, da forslagsstilleren ser forslag 3 som alternativ til forlag 1, men da forslag 1 er afklaret, har forslag 3 ingen praktisk betydning.

  Vejledende afstemninger:
  Forslag fra HB om at klubben skulle være fri af "partipolitik".
  Afstemning: 16 for 3 blanke.

  Forslag fra et medlem om at det kun skal hedde landsarrangement.
  Afstemning: For: 7
  Mod: 5
  Blanke: 7

  Forslag fra Paul Sehested om at omstrukturerer klubben.
  Afstemning: 19 for, at forslaget var ugyldigt.

  Forslag om regionen indkøbte et digitalkamera til brug ved Arrangementer.
  Afstemning: 19 for.

  Forslag fra HB om nedsættelse af delegerede til Landsrådet.
  Afstemning: 19 for.

  Forslag stille af medlem om afskaffelse af reglen om at mix.hold ikke kan deltage i trophy ved Landsarrangementet.
  Afstemning: 19 for.

  Forslag fra et medlem om at PC'ere skal være slukket under Landsrådet.
  Afstemning: 19 for.

 10. Behandling af dispensationssager til godkendelse af hovedbestyrelsen.
  Regionen har ingen dispensations sager.

 11. Valg til regionsledelsen.
  Kassereren er på valg og modtager genvalg.
  Sekretæren er på valg og modtager genvalg.
  Bestyrelsesmedlem 1 Morten Langerup har valgt at trække sig.
  Jimmy Roed stillede op til posten og blev valgt uden modkandidat.
  Bestyrelsesmedlem 2 Martin Busk har valgt at trække sig.
  Thomas Jacobsen stillede op til posten og blev valgt uden modkandidat.
  Valg af suppleanter til regionsledelsen for en etårig periode.
  Supplant 1. 1662 Henrik Leon Hansen.
  Supplant 2. 7444 Jacob Jørgensen.

 12. Valg af delegerede, samt et efter regionens størrelse, passende antal suppleanter for disse, til landsrådet, for en etårig periode.
  Formanden er selvskrevet.
  7071 Tom Nielsen blev valgt uden modkandidater.
  7786 Thomas Jacobsen blev valgt uden modkandidater.

 13. Godkendelse af regionsledelsens valg af chefinstruktøren.
  Ikke aktuelt.

 14. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.
  Der blev udpeget et terrænudvalg bestående af Martin Busk og Morten Langerup .
  De skal være behjælpelige med at arrangere terrænarrangementer og andre ting i forbindelse med terrænarrangementer.

 15. Valg af to regionsrevisorer og to suppleanter for en etårig periode.
  2075 Per Lundsager blev valgt til ny revisor 1. 1662 Henrik Leon Hansen fortsætter som revisor 2. Der blev afholdt en afstemning om Henrik Leon Hansen kunne fortsætte som revisor. Afstemningen udfaldt med 16 for og 3 blanke. 2522 Morten Brendstrup fortsætter som revisorsuppleant 1. 5686 Torben Nielsen blev valgt som revisorsuppleant 2.

 16. Eventuelt.
  Intet til referat.

Underskrevet af:
Dirigent: 4955 Jimmy Roed ------------------------------------
Formand: 6164 Leif Olsen ------------------------------------
Sekretær: 0435 Kenneth Poulsen ------------------------------------
Kasserer: 7071 Tom Nielsen ------------------------------------
Best.medlem 1 5076 Morten Langerup ------------------------------------
Best.medlem 2: 4755 Martin Busk ------------------------------------

På bestyrelsens vegne
Regionssekretær Kenneth Poulsen 0435