Region Lolland - Falster

 

         Referat af
     Regionsbestyrelsesmøde

      

 

 

REFERAT af Regionsbestyrelsesmøde

Tidspunkt:      Fredag den 26. marts 2004 kl. 1900.

Sted:                      Hos Calle, Vestervej, Holeby.

Tilstede:                Sekretær Leif Olsen, LO, Kasserer Svend Callesen, Cal, Bestyrelsesmedlem 2 Valdimar Sigurbjörnsson, VS, og Regionsleder Jimmy G. Roed, JR.

Afbud:                    Bestyrelsesmedlemssuppleant 2 Henrik Leon Hansen, HLH,

Ej mødt:                 Bestyrelsesmedlem 1 Morten Langerup, ML, Bestyrelsesmedlemssuppleant 1 Martin Busk, MB og Chefinstruktør Nikolaj Persson, NP.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden

 

1.                       Fremlæggelse af det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde til underskrift     Referat er udleveret alle bestyrelsesmedlemmer. Kopier afsendes af JR til Hovedbestyrelsen.          
Ref.: Afbud fra HLH. Referat blev godkendt uden kommentar.
                           

2.                       JR stiller forslag om at der holdes en Sct. Hans aftens arrangement onsdag den 23. juni 2004 kl. 1900 hos Calle. Pris pr. deltager uden drikkevarer 60,00 kr. Menuen består af: Grill Koteletter, pølser, salat, flutes, kaffe og kage. Tilmelding senest søndag den 20. juni 2004.                                                       
Ref.: Vedtaget. Grillaften, hvor det praktiske laves i forening. Nogle starter grill op andre ordner salatbar mm. Lene bager kage til kaffen, andre dækker bord. Alt, for at få en hyggelig aften.                  

 

3.                       JR fremlægger forslag om en Region Lolland - Falster T-shirt. Forslag om tryk på ryggen ved brug af DLRK logoet med bue nedenunder med teksten "Region Lolland-Falster". Hvis forslaget vedtages vil JR tage kontakt til HB med henblik på godkendelse af Logoet, hvorefter pristilbud indhentes.         
Ref.: Det blev vedtaget, at Regionen søger om tilladelse til eget logo, som anført.                     
Det blev
vedtaget, at JR arbejder videre med sagen og indhenter forskellige tilbud både på fremstilling af logo-maske og pris på trøjer ved forskellige antal styk.                                                             

 

4.                       Orientering om korrespondance til og fra Regionen v. JR.                                                         
Ref.: HB havde oplyst, at der var 6 regioner der endnu ikke havde afleveret referater og andre skrivelser fra deres Ordinære Generalforsamlinger, hvilket var i strid med Vedtægterne, ligesom det også kunne foranledige, at HB ikke kunne udsende indkaldelse til Landsråd med rettidig varsel. Dette kunne få den konsekvens, at HB måtte aflyse på Trinity i Middelfart, med aflysningsgebyr på 30.000 kr. til følge.

                                                                                                                                                             

5.                       Kalender udvides og a jour føres. Herunder fremkommer MB med 3 til 4 datoer for kørsel i Tåderup Teglværk efter aftale med ejerne. JR orienterer om foreløbig aftaletruffet med Torben Jensen, Tåderup Teglværk, for resten af indeværende periode.                     
Ref.: Det blev vedtaget, at JR arbejder videre med forhandling med ejerne af Tåderup Teglværksgrav for fastsættelse af datoer for kørsel på Teglværksgrunden. Det blev godkendt, at der kunne tilbydes 50,00 kr. til ejerne pr. bil pr. dag, samt at beløbet for kørsel med regionens egne køretøjer dækkes af regionskassen, og at fremmede regioners køretøjer selv skulle betale ved fremmøde.       

 

6.                       NP og MB orienterer om øvrige tiltag og status på Regionens terræn.       
Ref.: Ingen orientering grundt NP og MB ej var mødt.        

 

7.                       NP fremlægger forslag til dato for afholdelse af Grønt bevis Teori og Praktik.                            
Ref.: Ingen forslag grundt NP ej var mødt.                                                                                

 

8.                       CAL forelægger løbende status på Regionens medlemstal.                                                        
Ref.: Regionens medlemstal dags dato, 49 medlemmer.                                                           
                                                                                                                                               

9.                       JR fremlægger status på Regionstur til Landsstævnet 2004 i Sønderjylland. Foreløbigt program gennemgås. Forslag om, at der sker samlet tilmelding til Calle med sidste betalingsfrist 31. maj 2004.           
Ref: JR orienterede om turen, samt fremlagde turforslag for regionens deltagere. Foreløbigt program godkendt, ligesom det blev godkendt, at Calle stod for tilmelding af de af regionens medlemmer, der ønskede dette.

 

10.                   JR fremlægger forslag om, at der skrives i Maj Oasen, der udkommer ca. 1. maj 2004, at medlemmer der ønsker at deltage i hold af forskellige slags under Landsstævnet 2004 retter henvendelse til Morten Langerup, Nikolai Persson eller Martin Busk inden 31. maj 2004 for at aftale nærmere.            
Ref.: Godkendt, at der skrives om dette i Oasen. JR orientere om eventuel holdsætning allerede nu til de forskellige dyster, eller om man skulle vente til vi var kommet derovre. Aftalt at dette måtte ML, NP og MB stå for.                                                                                                                              
                                                                                                                                               

11.                   Evt.                                                                                                                                         
Ref.: Ingen emner.

 

 

 

Referent: Leif Olsen

                                                                                                                                                                  


 

/ Jimmy G. Roed

Regionsleder