Dansk Land Rover Klub                           Faneblad 02   

      Region 10 - Lolland - Falster

Sekretær Leif Olsen                                                                                                                                                               1. november 2004

 

Referat af Regionsbestyrelsesmøde

 

Tidspunkt:      Søndag den 24. oktober 2004 kl. 1000.

Sted:                      Hos Morten Langerup, Højgårdsgade 4, Øster Toreby, 4800 Nykøbing F.

Indkaldte:             Sekretær Leif Olsen, LO, Kasserer Svend Callesen, Cal, Bestyrelsesmedlem 1 Morten Langerup, ML, Bestyrelsesmedlem 2 Martin Busk, MB, Bestyrelsesmedlemssuppleant 2 Henrik Leon Hansen, HLH, og Regionsleder Jimmy G. Roed, JR.

Inviteret:               Chefinstruktør Nikolaj Persson, NP.

Afbud:                    P.t. ingen.

Til Stede:              Svend Callesen, Morten Langerup, Martin Busk, Jimmy G. Roed, Nikolai

                                Persson, Leif Olsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden

 

1.                       Bestyrelsesmedlem 2, Valdimar Sigurbjörnsson, og revisor suppleant Gitte har ønsket at udtræde af bestyrelsen, hvorfor Martin Busk konstitueres som Bestyrelsesmedlem 2 indtil næste Ordinære Regionalforsamling.                                                                                                                  
Ref: Bestyrelsen tiltræder at bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson og revisor suppleant Gitte Sigurbjörnsson udtræder af bestyrelsen, samt at bestyrelsessuppleant Martin Busk i stedet indtræder i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.                                                                         

 

2.                       Det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde fremlægges til godkendelse og underskrift.       
Referatet var tidligere udleveret alle bestyrelsesmedlemmer. Kopi var i henhold til vedtægterne afsendt af JR til Hovedbestyrelsen.                                                                                                           
Ref: Referat godkendes af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og underskrives.        

 

3.                       Orientering om korrespondance til og fra Regionen v. JR.                                                         
Ref: JR orienterede fra hovedbestyrelsen: 3 regioner har ikke oppebåret støtte fra DL-RK, da disse ikke har afleveret budget + regnskab til hovedkassereren. Endvidere orienterede JR om instruktørkurser ved Tirsbæk Gods ved Vejle. Angående betaling for kurserne, betaler regionen halvdelen og hovedbestyrelsen den anden halvdel.                                                               

 

4.                       Alle bedes lægge hovederne i blød og fremkomme med ønsker til Kalenderen for næste år. JR stiller forslag om at der arrangeres et regions Gymkhana med efterfølgende fællesspisning umiddelbart efter høst hos Tine og Kenneth Poulsen i Meelse.                                                                                    
Ref: Bestyrelsen arbejder videre med Gymkhana arrangement hos Tine og Kenneth Poulsen, samtidig vil der blive afholdt stumpmarked. Foreløbig dato er 20/08-2005.                       

 

5.                       NP og MB orienterer om øvrige tiltag og status på Regionens terræn. JR stiller forslag om at ophæve samarbejdet med Tåderup Teglværk grundet manglende deltagelse i de tidligere arrangementer og stiller forslag om, at ejerne modtager 6 flasker rødvin som kompensation, ligesom det skyldige beløb på 200 kr. betales.                                                                                                                                    
Ref: Bestyrelsen talte om Tåderup teglværk, aftalen holdes åbent, med en enkelt kørsel om året. F. eks medio april. Leif Olsen kontakter Troels Jørgensen, angående kørsel i grusgrav.         

 

6.                       CAL forelægger løbende status på Regionens medlemstal.                                                        
Ref: Kassereren fremlage medlemsstatus, dags dato 51 medlemmer.                                   

 

7.                       Orientering om Strandtur 2004 v. Martin Busk.                                                                        
Ref: Martin Busk fremlage programmet for strandturen: Vi mødes ved Føtex 27/11 2004 kl. 10.00, Vi kører til samlet til Ulslev strand, hvor vi spiser æblekage. Martin arbejder videre med om vi skal til julemarked på Skørringe gods, eller om vi skal på besøg på krokodillefarmen.  Martin sørger for bestilling af mad, Maden indtages Tingstedvej 4 hos Leif og Beate.                               

 

8.                       Ordinær Regionalforsamling 2005. Bestyrelsesmedlemmer bedes overveje mulige emner til opstilling til bestyrelsesposter.                                                                                                                    
Ref: Martin Busk spørges om han vil fortsætte, ellers kan der evt. tages kontakt med Tine og Kenneth med forespørgsel om en af dem vil stille op. Der skal endvidere findes en revisor suppleant.                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          

9.                       Evt.

Ref: Enkelte regionsmedlemmer overvejer at tage til Norge til sommer, for at deltage i deres jubilæumsarrangement i uge 31.

 

 

 

Leif Olsen

Sekretær                                                                                                                                 

Jimmy G. Roed

Regionsleder