Region Lolland - Falster

 

         Referat af
     Regionsbestyrelsesmøde

      

 

Tidspunkt:            Planlagt til Lørdag den 17. januar 2004 kl. 1000, men udsat til lørdag den 24. januar 2004 kl. 1000.

Sted:                      Hos Calle, Svend Callesen, Vestervej 27, 4960 Holeby.

Til stede:               Sekretær Martin Busk, MB, kasserer Svend Callesen, Cal, bestyrelsesmedlem Morten Langerup, ML, bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson, VS, Regionsleder Jimmy G. Roed, JR, og Chefinstruktør Nikolaj Persson.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Referat:

1.                       JR fremlagde det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde til underskrift.                  
Referatet var tilsendt alle bestyrelsesmedlemmer og kopi var afsendt til Hovedbestyrelsen.
Ref.: Referatet godkendt uden indsigelser og underskrevet af samtlige.                                      

 

2.                       JR orienterede om korrespondance til og fra Regionen.                                                             
Ref.: JR oplyste, at der var kommet forskellige blanketter fra HB. De skulle udfyldes og tilbagesendes efter regionens Ordinære Regionalforsamling.                                                                                   

 

3.                       JR suppleret af Cal gennemgik regnskabet for 2003 med henblik på godkendelse og endelig fremlægning på Den Ordinære Regionalforsamling. Bilag og underbilag udskilt og gennemregnet.                  
Ref.: De enkelte udgifter blev af JR nærmere specificeret og de totale udgifter til regionens deltagelse ved Landsstævnet 2003 på Fyn blev drøftet og godkendt. Den store udgift hertil skyldtes til dels den uventede store deltagelse, hvorfor det fremover blev aftalt, at i stedet for at fastsætte et tilskud pr. medlem, så at fastsætte et tilskud pr. begivenhed, hvilket vil gøre det nemmere rent budgetmæssigt.                 
Budget for 2004 blev udarbejdet i fællesskab, hvorunder der blev indført de nævnte faste tilskud pr. begivenhed.                                                                                                                             

 

4.                       NP og MB orienterer om regionens terræn status og evt. datoer for kørsel.                               
Ref.: Martin orienterede om, at han var ved at få en aftale i stand om terrænkørsel på et gammelt industriområde. Egnetheden af området afprøves lørdag den 14. februar 2004, hvor alle interesserede kan møde op efter kontakt til MB.                                                                                                  

 

5.                       JR fremlagde status på Regionens medlemstal.                                                                          
Ref.: Regionen har dags dato 46 medlemmer. Tallet kan dog svinge, idet der ikke er taget hensyn til eventuelle udmeldinger / manglende betalinger ved årsskiftet.                                                     
                                                                                                                                               

6.                       JR fremlagde forslag om deltagelse i Landsstævnet 2004 i Sønderjylland.                                  
Ref.: Den samlede bestyrelse var i lyset af de opnåede resultater sidste år, god placering overalt og vundet Trofæ, enige om, at regionen selvfølgelig skal deltage og helst med et helt hold.                         
                                                                                                                                               

7.                       JR fremlagde forslag om, at der hele året 2004 ikke ydes gratis bespisning ved arrangementer, dog undtaget Ordinær Regionalforsamling, og at der ikke foretages indkøb, ud over det yderst nødvendige.                                                                                                                                                
Ref.: Emnet blev gennemdrøftet og man enedes om, at der fremover ikke gives et "flydende" tilskud, men at der afsættes et fast beløb som tilskud pr. begivenhed der støttes.                                              
En samlet bestyrelse godkendte, at der ydes tilskud til spisning ved Regionalforsamlingen, til Sct. Hans Aften arrangement, til Landsstævne, til fortæring under terrænarrangement og til Julefrokost.      

 

8.                       JR fremlagde forslag om, at der i henhold til reglerne fremover vælges 2 suppleanter til Regionsbestyrelsen. Dette har vi tidligere undladt efter Regionsbestyrelses beslutning grundet regionens størrelse. HB har på dette punkt indskærpet, at reglerne skal følges. JR foreslår at Leif Olsen og Per Lundsager af bestyrelsen indstilles som kandidater.                                                                                                         
Ref.: JR foreviste listen med tillidsposter, der i henhold til klubbens love skal besættes ved hver Ordinær Regionalforsamling. Ingen kommentarer. MB oplyste, at han gerne fortsat ville være med i bestyrelsen, men at han gerne ville indstilles som Suppleant 1 i stedet for hans nuværende post som Sekretær. Bestyrelsen godkendte dette, hvorefter de indstiller Leif Olsen som Sekretær og Per Lundsager som Suppleant 2 ved den Ordinære Regionalforsamling.                                                                                            


 

9.                       På Den Ordinære Regionalforsamling søndag den 8. februar 2004 er følgende på valg: Sekretær Martin Busk Hansen, Kasserer Svend Callesen, Bestyrelsesmedlem 2 Valdimar Sigurd Sigurbjörnsson, Landsrådssuppleant 1 Søren Belli, Landsrådssuppleant 2 Nikolai Persson, Revisor suppleant 1 og 2 - Ingen var valgt sidste år, Webmaster Jimmy Roed.                                                                   
Ref.: JR forklarede, at hidtil var Landsrådssuppleanter valgt imellem hele regionens medlemmer, hvilket han fandt uheldigt, idet disse suppleanter ikke kunne nå at tilegne sig viden om bestyrelsens arbejde og som sådan ikke kunne arbejde for Regionen i Landsrådet, hvis de kom med på et afbud. JR forslog herfor, at disse valgtes imellem bestyrelsesmedlemmerne eller bestyrelsessuppleanterne, hvilket den samlede bestyrelse var enig i.                                                                                                                 
Bestyrelsen indstiller alle til genvalg, dog indstilles Leif Olsen som Sekretær, Martin Busk som Suppleant 1 og Per Lundsager som Suppleant 2.                                                                                         
Bestyrelsen indstiller Martin Busk og Aksel Andersen til Regionens Reservedelsmænd.             
Med hensyn til Regionens Webmaster er denne post reelt ikke på valg, men afventer at aktuel person kan overtage opgaven. Hvis dette sker i løbet af året vil den pågældende person blive foreslået til valg på næste Ordinære Regionalforsamling.                                                                                                  

Bestyrelsen indstiller Nikolai Persson til Chefinstruktør posten.                                                  
                                                                                                                                               
 

10.                  Evt.                                                                                                                                         
Ref.: Den samlede bestyrelse enedes om, at de til næste bestyrelses møde, der vil blive holdt søndag den 29. februar 2004 kl. 1000 på endnu ikke fastlagt sted, ville have tænkt over datoer for årets arrangementer.                                                                                                                         


 

 

På Regionsbestyrelsens vegne

Jimmy G. Roed

Regionsleder