Region Lolland - Falster

 

         Referat af
     Regionsbestyrelsesmøde

      

 

                                        

                                                                                             
 

Tidspunkt:            Søndag den 19. oktober 2003 kl. 1000.
 

Sted:                  Hos Morten Langerup, Højgårdsgade 4, Øster Toreby, 4800 Nykøbing F.
 

Til stede:              Sekretær Martin Busk, MB, kasserer Svend Callesen, Cal, bestyrelsesmedlem Morten Langerup, ML,  bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson, VS, Regionsleder Jimmy G. Roed, JR., Leif og Beate Olsen og Lene Roed.

Afbud:                    Nikolaj Persson.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Referat:

 

1.         JR fremlægger det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde til underskrift af Regionslederen og Sekretæren og i dennes fravær af Kassereren og evt. af et bestyrelsesmedlem.                          
Referat er tilsendt alle bestyrelsesmedlemmer. Kopi er afsendt til Hovedbestyrelsen.
Ref: Referatet fra sidst bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet.
 

2.        JR orienterer om korrespondance til og fra Regionen. Herunder orientering om disput imellem nogle regioner og Hovedbestyrelsen om reklamer på regionshjemmesiderne.
Ref: Bestyrelsen blev af JR orienteret om en sag vedr. DLRK's hjemmeside, hvor 2 regioner på deres regions underside havde haft kommercielle reklamer, hvilket var i strid med det vedtagne. Problemet er nu løst og reklamerne fjernet.
 

3.        Orientering omkring Regionens tur til Landsstævnet 2003.
Ref: JR gennemgik kort regionens tur til Landsstævnet 2003, der som helhed nok skal anses som en succes, både sportsmæssigt og socialt, hvilket bl.a. resulterer i, at der fremover skal arbejdes for, at så mange som muligt af regionens medlemmer kommer med til kommende Landsstævner. Den totale regionsudgift til Landsstævnet var ca. 12.000 kr., hvilket umiddelbart virkede meget dyrt, men set i lyset af, at turen skulle virke som reklame for regionsarrangementer ved at regionsmedlemmerne blev gjort mere aktive, og det opnåede sportsmæssige resultat, anses det store beløb for givet godt ud. Til orientering var udgiften i nøje overensstemmelse med det på Ordinær Regional forsamlingen vedtagne. Ved kommende lignende arrangementer forventes dog kun tilskud ydet til evt. rejseudgifter m.v.                         
 

4.        ML og MB orienterer om regionens terræn status og evt. datoer for kørsel.
Ref: MB og ML orienterede om, at regionen var uden terræn i øjeblikket, idet der var gået politik i udlån af den ene af vores benyttede grusgrave, og at der foregik udvidet gravning i den anden.               
Der var herfor enighed om, at alle forsøgte at skaffe kontakt til nye terræn området, ligesom der søges efter terræn i Oasen.
 

5.        JR forelægger løbende status på Regionens medlemstal.
Ref: Der har været en flot tilgang i 2003, hvorfor det aktuelle medlemstal d.d. for regionen er 43.          
 

6.        Kalenderen føres a jour. Alle bedes fremkomme med ønsker om nye tiltag / ture / arrangementer til afvikling i ultimo 2003 og 2004.
Ref: Pt. ingen nye tiltag.
 

7.         JR rapporterer status på tur til Bornholm i efterår 2004 - Forslag om at denne tur i stedet ændres til en fællestur til Landsstævnet 2004.
(Hvis bestyrelsen godkender dette, vil dette forslag gå videre til endelig godkendelse på Ordinær Regionalforsamling i februar 2004)
Ref: JR fremlagde forslag om at Bornholm turen 2004 indtil videre aflyses - Til dels fordi en sådan tur er meget dyr, og at Regionsturen 2004 i stedet bliver en tur til Landsstævnet 2004 i Sønderjylland.           
Bestyrelsen var enig om dette, men da det er en Regionalforsamlings beslutning at planlægge turen til Bornholm, blev det aftalt, at JR fremlægger et forslag om denne ændring på kommende Ordinær Regional Forsamling i februar 2004.
 

8.         Forslag til nye punkter til behandling på kommende dagsorden.
Ref: Pt. intet.
 

9.        Evt.                                                                                                                                         
Ref: Intet fremkommet.

 

 

 

På Regionsbestyrelsens vegne

 

 

Jimmy G. Roed