Region Lolland - Falster

 

         Referat af
     Regionsbestyrelsesmøde

      

Tidspunkt: Tirsdag den 15. april 2003 kl. 1900.
Sted: Hos Cal, Vestervej 27, 4960 Holeby.
Indkaldte: Sekretær Martin Busk, MB, kasserer Svend Callesen, Cal, bestyrelsesmedlem Morten Langerup, ML, bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson, VS, Regionsleder Jimmy G. Roed, JR.
Gæster: Chefinstruktør Søren Belli, SB, Instruktør Nikolaj Persson, NP.
Afbud: MB, ML og NP.

 

                                           

 

1 JR fremlagde det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde til underskrift af Regionslederen og Sekretæren og i dennes fravær af Kassereren og evt. af et bestyrelsesmedlem.
Referat: Referat var i forvejen udleveret til alle bestyrelsesmedlemmer. Kopi afsendt til Hovedbestyrelsen.
    Referatet godkendt og underskrevet.
         

 

2 JR orienterede om korrespondance til og fra Regionen.
Referat: Regionen var blevet orienteret om sag i Faxe Kalkbrud, hvor uindregistrerede køretøjer havde foretaget kørsel i området. Konklusionen var, at vi alle skal forsøge at undgå sådanne episoder, idet de skader hele klubben. Forbedrede kontroller ved terrænarrangementer forsøges indført.

Der havde også været sager i Jylland, hvor medlemmer uden ejers tilladelse havde kørt off road. Der var enighed om at indskærpe, at terrænkørsel kun må foregå med terrænejers tilladelse, alt andet SKAL være bandlyst, idet det igen skader hele klubbens omdømme.

     

 

3 MB orienterede om korrespondance i Regionen og imellem Regionen og andre enkelt medlemmer eller Interesse parter.
Referat: Punktet udgik idet MB havde forfald.
        

 

4 JR orienterede om regionens IT situation.
Referat: Regionens hjemmeside blev gennemgået, der var enighed om, at linien i denne var i overensstemmelse med regionens interesse.

VS ville gerne overtage hjemmesiden igen, men følte sig p.t. ikke rustet dertil, idet han først vil lære noget om Frontpage, der er programmet hvor hjemmesiden redigeres i, samt om hvordan man indlæser hjemmesiden, så alle andre kan se den. Når han var klar, ville han give besked. P.t. ingen tidshorisont.

             

  

5 JR foreslog arrangement afholdt Sct. Hans Aften hos Calle. Tænkt som en fællesspisning og hygge aften for medlemmer med påhæng.
Referat: Der blev talt om forskellige datoer, hvorefter man enedes om, at Regionens Sct. Hans arrangement skulle være en hyggeaften, hvor medlemmer uforpligtigende skulle mødes og få noget at spise. Der vil blive serveret gratis grill mad eller andet, alt efter hvad vejret tillader.

Alle regionens medlemmer med påhæng inviteres hermed til gratis hyggeaften med fællesspisning hos Calle lørdag den 21. juni 2003 kl. 1800. (Drikkevarer for egen regning og skal medbringes)

Tilmelding senest den 18. juni 2003 til Calle.

       

 

6 JR fremlagde det reviderede program for Regionens deltagelse i Landsstævnet på Fyn i uge 28.
(Se revideret program på Regionens hjemmeside)
Referat: JR foreslog, at Regionens store telt fungerede som Regionens base, fælles opholdsrum, udgangssted og spisested under hele Landsstævnet, sådan at forstå, at medlemmer kunne komme og gå og dagligt sammen finde ud af, om de denne dag skulle bruge de foreslåede arrangement fra Landsstævnet eller Regionens. Regionen vil dagligt indkøbe en del fælles morgenmad til fri afbenyttelse, deltagerne kunne herefter løbende supplerer, ligesom regionen ville stå for en stor fællesspisning i teltet og en spisning andet sted, måske i Kerteminde. Udgangspunktet er dog, at det foreslåede program kun er vejledende, og at de deltagende selv under Landsstævnet tilretter programmet, så det passer flest mulige.
Vedtagelse: Ovenstående blev enstemmigt vedtaget.
      

 

7 ML og MB orienterer om regionens terræn status og evt. datoer for kørsel.
Referat: ML og MB havde forfald, hvorfor punktet blev udsat til næste regionsbestyrelsesmøde.
   

 

8 JR forelagde status på Regionens medlemstal.
Referat: P.t. 38 medlemmer. Tallet har svinget en lille smule, idet nogle medlemmer havde fået indbetalt deres årskontingent for sent. Men nu er alle på plads. Regionen er i langsom fremgang, hvilket er meget flot.
       

 

9 SB fremlagde relevant stof fra kørselsinstruktørerne.
Referat: SB forklarede, at han havde problemer med sit helbred, hvorfor han ønskede at fratræde sin stilling som Chefinstruktør snarest. SB følte sig ikke helbredsmæssigt i stand til at "ryste" rundt i terrænbiler, men han ville gerne i en vis periode indgå som teoretisk instruktør.

Regionen vil forsøge at finde et nyt emne, der var interesseret i at blive uddannet til Instruktør 1. (Se beskrivelse af Tillidsposter på Regionens hjemmeside)

Vedtaget: SB's fratrædelse taget til følge. SB herefter benævnt som Medhjælpende Instruktør frem til Ordinær Regionalforsamling.

Nikolaj herefter midlertidigt udnævnt til Chefinstruktør frem til Ordinær Regionalforsamling.

     

 

10 Kalenderen førtes a jour. Kontrol på om alle har overholdt deres del af årets tiltag. Herunder Cal med evt. yderligere datoer for Stumpemarked og værkstedsdage m.v. MB og ML for terrænkørsel m.v. Stumpemarked, SB og NP om dage for aflæggelse af grønt bevis, teori og praksis, hvor og hvornår, JR forelægger datoer til møder m.v.
Referat: Der var p.t. ingen tilføjelser. Det aftaltes, at alle gik i tænkeboks for at finde nye aktiviteter, ligesom medlemmerne opfordres til at fremkomme med deres ønsker.
      

 

11 JR rapporterede status på tur til Bornholm i efterår 2004.
Referat: JR oplyste, at han havde haft kontakt til en vandrehjem i Gudhjem, hvor det ville være muligt at lave overnatning og spisning. Det springende punkt på nuværende var rejseudgifterne. Her forsøges der stadigvæk på en alternativ og billig løsning. Nærmere løbende.
       

 

12 Forslag til nye punkter til behandling på kommende dagsorden.
Referat: Der blev talt lidt om et nyt / gammelt terræn. Hvor det aftaltes, at nogle fra bestyrelsen kørte på besøg hos ejer, for derigennem måske igen at få lov til at køre i området.
    
13 Evt.
Referat:   En intern sag gennemgået og oplyst. Sagen afsluttet.

Intet andet fremlagt.

                                                                                            
                       

    

   

 

På Regionsbestyrelsens vegne

 

 

Jimmy G. Roed

Regionsleder