Region Lolland - Falster

 

         Referat af
     Regionsbestyrelsesmøde

      

 

 

Tidspunkt:       Lørdag den 13. februar 2004 kl. 1900.

Sted:               Hos Leif Olsen, Tingstedvej 4, 4800 Nykøbing F.

Tilstede:          Regionsleder Jimmy G. Roed, JR, LO, Kasserer Svend Callesen, Cal, Bestyrelsesmedlem Morten Langerup, ML, Bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson, VS, Bestyrelsesmedlemssuppleant 1 Martin Busk, MB, Bestyrelsesmedlemssuppleant 2 Henrik Leon Hansen, HLH, og Sekretær Leif Olsen.

Afbud fra:        Chefinstruktør Nikolaj Persson, NP.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dagsorden

 

1.                       JR byder den nye Regionsbestyrelse velkommen, samt udleverer relevant papirmateriale.
Ref.:

 

2.                      Fremlæggelse af det endelige Referat fra sidste Regionsbestyrelsesmøde og fra Den Ordinære Regionalforsamling til underskrift.                                                                                               
Referat er udleveret alle bestyrelsesmedlemmer. Kopier afsendes af JR til Hovedbestyrelsen.
Ref: det blev underskrevet af CAL, JR, MB, ML, LO, VS.                                                              

 

3.                       JR stiller forslag om, at referater fremover udfærdiges af LO og via e-mail sendes til JR til underretning. JR sørger herefter for kopiering til alle og til HB, samt sørger for endelig godkendelse og underskrift på originalen på følgende Regionsbestyrelsesmøde.                                                                                             
Ref: Det var Regionsbestyrelsen enig i.                                                                                       

 

4.                       Orientering om korrespondance til og fra Regionen v. JR.                                                              
Ref: Der var kun kommet diverse blanketter fra HB, der skulle udfyldes og sendes retur til HB efter afholdt Ordinær Regionalforsamling. JR sørger for dette.                                                                          

 

5.                       JR stiller forslag om at samtlige "Gældende vedtagelse af  ”150403" ophæves.                               
Ref: Vedtaget af Regionsbestyrelsen.                                                                                     

 

6.                       JR fremlægger revideret Funktionsbeskrivelse til godkendelse.                                                      
Ref: Få rettelser i forhold til tidligere vedtaget, bl.a. var der nye punkter vedr. Bestyrelsesmedlems suppleant 1 og 2. Hele Funktionsbeskrivelsen vedtaget.    

 

7.                       Årets kalender i udkast, herunder forslag om månedlig klubaften, evt. kun forår og efterår.               
Ref : Klubaften på nærmere udpegede datoer vedtaget.                                                                

 

8.                       NP og MB orienterer om tiltag og status på Regionens terræn.                                                     
Ref: MB  orienterede om nyt sted at kører terræn, nemlig på Tåderup Teglværk, hvor fast aftale er under udarbejdelse.                                                                                                                            

 

9.                       CAL forelægger løbende status på Regionens medlemstal.                                                           
Ref : Cal forelagde status pt. 47 medlemmer.                                                                              
                                                                                                                                               

10.                    JR fremlægger status på Regionstur til Landsstævnet 2004 i Sønderjylland.                                   
Ref: Glæder os til godt frem møde , håber på at vores telt kan bruges som base som sidste år. Program fremlægges løbende efterhånden som JR udfærdiger det.                                                             
                                                                                                                                               

11.                    Evt.                                                                                                                                          
Ref:

 

 

Leif Olsen

Sekretær

/ Jimmy G. Roed, Regionsleder