Region Lolland - Falster

         Referat af Ordinær
     Regionalforsamling

     

Tidspunkt: Søndag den 9. februar 2003 kl. 1000.
Sted: Landsbyen, Våbensted.
Indkaldte: Hele regionen, herunder: Sekretær Martin Busk, kasserer Svend Callesen, bestyrelsesmedlem Morten Langerup, bestyrelsesmedlem Valdimar Sigurbjörnsson og regionsleder Jimmy G. Roed.
Tilstede: 21 medlem med i alt 12 stemmer.

 

 

      

1 Valg af dirigent.
  Susanne Pätz, der blev foreslået af Regionslederen, blev valgt ved akklamation.
   
2 Godkendelse / optælling af stemmeberettigede.
  Dirigenten konstaterede ved almindelig håndsoprækning, at der var 12 stemmeberettigede til stede. De øvrige fremmødte var co-drivere.
   
3 Valg af stemmetællere.
  Dirigenten forslog, at dette punkt udsattes til evt. behov opstod senere under forsamlings afholdelse -
  Vedtaget ved akklamation.
   
4 Godkendelse af dagsorden.
  Dirigenten gennemgik den fremlagte dagsorden samt indkaldelsens lovlighed. Dirigenten konstaterede 4 ugers fristen overholdt og at Dagsordenen var i henhold til lovene.
   
5 Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling.
  Dirigenten henviste til det omdelte referat, der blev godkendt ved akklamation.
   
6 Regionsledelsens beretning ved Regionslederen.
  Regionslederen gennemgik årets gang, hvorunder han takkede for den samlede bestyrelses store arbejde. Henholdsvis med at få 2 gode terræner op at stå, gennemførelsen af stumpemarked, vedligeholdelse af klubbens materiel og juleturen.
  Beretningen blev godkendt ved akklamation.
   
7 Kassereren / Regionslederen fremlagde det reviderede regnskab til godkendelse.
  Regnskabet, der var omdelt til alle, blev gennemgået i detaljer af Regionslederen. Hvorefter der blev stillet spørgsmål til Kassereren og Regionslederen.
   
8 Kassereren / Regionslederen fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.
  I forlængelse af regnskabet blev Budget for 2003 gennemgået.
  Pkt. 7 og Pkt. 8 blev samlet godkendt ved akklamation.
   
9 Orientering fra Kørselsinstruktørerne om aktiviteter i løbet af år 2002.
  Chefinstruktøren omdelt sin orientering om året, det var gået
  Vedlagt.
   
10 Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne.
  Ingen forslag indkommet.
   
11 Behandling af dispensationssager til godkendelse af Hovedbestyrelsen.
  Der var ingen dispensations ansøgninger.
   
12 Valg til Regionsledelsen.
  På valg:
  Regionsleder Jimmy G. Roed.
  Bestyrelsesmedlem 1, Morten Langerup.
  Genvalgt ved akklamation.
   
13 Valg af suppleanter for de delegerede til Landsrådet, for en et-årig periode
  På valg:
  Søren Belli og Nikolaj Persson.
  Genvalgt ved akklamation.
   
14 Valg af Regionsrevisorer.
  På valg:
  Revisor 1, Martin Busk Hansen.
  Revisor 2, Morten Langerup.
  Revisor suppleant 1, Henrik Leon Hansen.
  Revisor suppleant 2, Torben Nielsen.
   
  Torben Nielsen blev valgt som Revisor 1.
  Leon Hansen blev valgt som Revisor 2.
  Det blev vedtaget, at der fremover ikke vælges revisor suppleanter.
   
15 Eventuelt.
  Intet fremlagt.
  Dirigenten takkede for god ro og orden.
  Mødet hævet.

               
                              
 

På Regionsbestyrelsens vegne

 

         Martin Busk                                    Jimmy G. Roed                               Svend Callesen

           Sekretær                                       Regionsleder                                     Kasserer

 

    Morten Langerup                         Valdimar Hreinn Sigurbjörnsson                      Susanne Pätz

        Bst. medlem                                       Bst. medlem                                       Dirigent