2007-02-08

Dansk Land Rover Klub.

Referat fra Ordinær regionalforsamling.

Region 10 Lolland-Falster

 

Denne ordinære regionalforsamling blev afholdt søndag den 04-02-2007 kl. 10:00 i spisestedet Landsbyen i Våbensted ved Maribo.

18 Medlemsnumre deltog.

 

Dagsorden er, i følge vedtægterne:

 

  1             Valg af dirigent.

                   Bestyrelsen foreslår Jimmy Roed.

                 Formanden bød velkommen og foreslog JR som dirigent og ingen        

                   havde noget at indvende mod dette.

                 Dirigenten konstaterede at denne ordinære regionalforsamling var

                   indkaldt rettidigt.

2                                  Godkendelse/optælling af stemmeberettigede.

Udsat til behov.

3                                  Valg af stemmetællere.

Udsat til behov.

4                                  Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen ikke var offentliggjort i sin fulde ordlyd, på trods af at sekretæren havde sendt den som sådan, og rettidigt, til OASEN. Redaktionen af OASEN havde redigeret i det indsendte, så der kun stod ”dagsorden iflg. Vedtægterne”.

På baggrund af dette forhold blev regionalforsamlingen spurgt om de ville fortsætte, med den omdelte fulde dagsorden eller om denne ordinære regionalforsamling var ugyldigt indkaldt.

De fremmødte valgte at forsætte regionalforsamlingen.

5                                  Godkendelse af referat fra sidste regionalforsamling.

Godkendt.

6                                  Regionsledelsens beretning.

Godkendt.

7                                  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

JR fremlagde det reviderede regnskab for kassereren og forklarede de forskellige poster.

Godkendt.

 

 

 

 

 

 

8                                  Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse.

Pga. en misforståelse i bestyrelsen, forelå der ikke et færdigt budget, men efter referat fra det seneste afholdte bestyrelsesmøde, hvor budget blev diskuteret fik bestyrelsen lov til at bruge budget fra 2006 med et par justeringer.     

9                                  Orientering fra nedsatte specialudvalg.

Kørselsinstruktør Martin Busk orienterede om de forskellige aktiviteter og chefinstruktør Nicolai Persson orienterede om det kursus han var på i april måned, der omhandlede Discovery 3. 

10                             Indkomne skriftlige forslag fra regionsledelsen og medlemmerne.

Ingen indkomne forslag.

11                             Behandling af dispensationssager til godkendelse af hovedbestyrelsen.

Regionen havde ingen dispensation sager.

12                             Valg til regionsledelsen.      

                  Formanden er på valg og modtager genvalg.

                 Valgt ved højlydte klapsalver.

                  Bestyrelsesmedlem 2 Tom Nielsen er på valg. Bestyrelsen foreslår

                  Martin Busk.

                 Valgt ved højlydte klapsalver.

Kassereren har valgt at gå af i år og bestyrelsen foreslår best.medlem

                  Tom Nielsen som ny kasserer.

                 Valgt ved højlydte klapsalver.

13                             Valg af suppleanter til regionsledelse for en etårig periode.

Suppleant 1.  1662 Henrik Leon Hansen.

Suppleant 2.  4955 Jimmy Roed.

14                             Valg af delegerede, samt et efter regionens størrelse, passende antal suppleanter for disse, til landsrådet, for en etårig periode.

De tidligere delegerede formanden er selvskreven, sekretæren, og kassereren blev foreslået, de accepterede, men Martin Busk stillede også op som delegeret.

Dirigenten foreslog herefter skriftlig af stemning mellem Martin Busk, sekretæren og kassereren.

Morten Langerup og Nicolai Persson blev valgt til stemmetællere.

Sekretæren og kassereren fik flertallet af stemmerne og er derfor delegerede til Landsrådet. 

Suppleanter til Landsrådet:  1. Martin Busk

                                                2. Jacob Jørgensen

                  

15                             Godkendelse af regionsledelsens valg af chefinstruktøren.

Ikke aktuelt.

16                             Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.

Ingen udpegninger til specialudvalg.

17                             Valg af to regionsrevisorer og to suppleanter for en etårig periode.

Thomas Jacobsen blev valgt til ny revisor 1.

Henrik Leon Hansen fortsætter som revisor 2.

Morten Brendstrup fortsætter som revisorsuppleant 1.

Lars F. Hansen blev valgt som revisorsuppleant 2.

18                             Eventuelt.

Sekretæren orienterede om 5 forslag til Landsrådet, som HB havde fremsendt, forslagene var desværre indsendt for sent, til at kunne behandles på denne ordinære regionalforsamling.

Forslagene blev gennemgået af sekretæren og der blev diskuteret indgående omkring alle forslag, de forskellige meningsudvekslinger vil uden tvivel påvirke de delegerede til landsrådet, i deres stillingtagen til de enkelte forslag.

I diskussionen om et af forslagene blev regionalforsamlingernes magt og beslutningsdygtighed præciseret, ved at det faktisk er her den reelle magt i DLRK ligger, JR fremlage samtidig en HB plan som på lidt længere sigt vil flytte flere væsentlige beslutninger om DLRK ud til regionalforsamlingerne.   

 

 

Til underskrift:

 

Formand:          6164 Leif Olsen.                   ------------------------------------

 

Sekretær:          0435 Kenneth Poulsen.        ------------------------------------

 

Kasserer:          0075 Svend Callesen.            ------------------------------------

 

Best.medlem 1: 5076 Morten Langerup        ------------------------------------

 

Mest.medlem 2: 7071 Tom Nielsen                 -----------------------------------

                          

                           

 

 

                              På bestyrelsens vegne

Regionssekretær Kenneth Poulsen 0435